خمکاری تیوب | اصول خمکاری تیوب

به فرآیند تغییر شکل در لوله یا تیوب، خمکاری تیوب می گویند. این فرآیند به روش های مختلفی انجام می شود. خمکاری معمولا برای لوله هایی با سطح مقطع گرد استفاده می شود. در این مقاله قصد داریم در رابطه با روش های خمکاری لوله، اصول و خمکاری و دستگاه خمکاری اتوماتیک لوله و تیوب …

خمکاری تیوب | اصول خمکاری تیوب ادامه »