اهداف و استراتژی

اهداف و استراتژی :

بدیهى است که کیفیت بخشى از اهداف هر سازمان از جمله اهداف راهبردى مى باشد در زیر عناوین خط مشى کیفیت و استراتژیک شرکت مهندسی اطلس پویان صنعت البرز آورده شده است:

1-بهبود فرآیندهاى سازمانى تعریف شده در سیستم اطلاعاتى مدیریت

2-بهینه سازى عملكرد فرآیند جذب و مدیریت منابع نیروى انسانى

3-توسعه دانش و آموزش مستمر کارکنان

4-بهینه سازى فرآیند تدارکات

5-توسعه زنجیر تامین

6-افزایش رضایت مشتریان

7 -ارتقاء انگیزه کارکنان

8-مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی