مبدل حرارتی

مبدل حرارتی | انواع مبدل حرارتی | مبدل حرارتی صفحه ای و لوله ای

مبدل حرارتی، یکی از تجهیزاتی است که جهت انتقال بهینه از یک محیط، به محیط دیگر، مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله قصد داریم در رابطه با کاربرد مبدل های حرارتی، انواع مبدل حرارتی، مبدل حرارتی استخر و