سوپر هیتر | سوپر هیتر بویلر | تولید بخار خشک

سوپر هیتر بویلر به مبدلی گفته می شود که بخار خشک تولید می کند. این دستگاه، بخار اشباع را تبدیل به بخار داغ سوپر هیت (خشک) می کند. زمانی که بخار اشباع به صورت مستقل از بویلر جدا شود، در